O projekte

Kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia, či už nehnuteľné (pamiatky drevenej architektúry) a hnuteľné (historické organy), ako aj nehmotné, si vyžaduje inventár a neustálu starostlivosť o ich zachovanie pre ďalšie generácie. V súčasnosti sú poznatky v oblasti pamiatkovej starostlivosti obmedzené na špecializovaných odborníkov, ktorých počet klesá a schopnosť skutočnej pamiatkovej starostlivosti je obmedzená.

Je potrebné zvýšiť informovanosť majiteľov a správcov historických objektov, turistických sprievodcov, stavebných inžinierov, projektantov, čo je príčinou zničenia historickej hmoty a čo robiť, keď hrozí biologická korózia alebo nebezpečenstvo požiaru. Vzhľadom na tieto okolnosti je zvyšovanie spoločenského povedomia a zvyšovanie odbornej kvalifikácie plne opodstatnené vzhľadom na množstvo a kvalitu historickej drevenej architektúry, hnuteľných pamiatok a nehmotného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia.

Tieto historické objekty sú vlastnené súkromnými vlastníkmi alebo subjektmi verejnej správy. Každopádne, všetci vlastníci sa potýkajú s rovnakými problémami pri zachovávaní ich historickej hodnoty. Ak neberieme do úvahy finančnú stránku, bezpochyby jedným z problematických oblastí je schopnosť konzervácie alebo  zreštaurovania historických pamiatok podľa pôvodných stavebno-technologických postupov tak, aby sa neznižovala ich historická hodnota. Z toho dôvodu tento projekt má aspoň čiastočne riešiť tento problém a to navrhovaným vznikom Centra kultúrneho dedičstva a ochrany pamiatok v poľsko – slovenskom pohraničí, ktorého úlohou bude priblížiť tradičné stavebno-technologické postupy a  vnášať do nich nové inovatívne prvky z oblasti modernej architektúry a stavebníctva s cieľom zlepšovania rôznych techník konzervácie, reštaurátorských postupov pri zachovávaní historickej hodnoty pamiatok pre ďalšie generácie. Centrum kultúrneho dedičstva o ochrany pamiatok vyplní „dieru” v tejto oblasti, nakoľko má za cieľ priblíž tradičné techniky a postupy najmä širšej verejnosti a obyvateľom pohraničia a ukázať tak múdrosť, umenie a zručnosti pôvodných staviteľov či architektov. 

Projekt má stanovené nasledovné ciele:

1.

Popularizácia a zachovanie tradičných stavebno-technických riešení v pamiatkových objektoch 

2.

Zachovanie a propagácia hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva

3.

Zvýšenie atraktivity regiónu pre cestovný ruch

Ako to chceme dosiahnuť?

Realizácia týchto cieľov je plánovaná prostredníctvom nasledovných úloh a aktivít:

ÚLOHA  1: 

Vytvorenia turisticky ale aj odborne atraktívneho teoreticko-praktického centra kultúrneho dedičstva a ochrany pamiatok pre návštevníkov poľsko-slovenského pohraničia za účelom zachovania historickej podstaty pamiatkových objektov  alebo predmetov.

Aktivita 1.1 (PL partner):

Rekonštrukcia historickej villy Józef z r. 1880 v Krynic-Zdroj za účelom zriadenia cezhraničného centra kultúrneho dedičstva a konzervácii hnuteľných a nehnuteľných pamiatok – workshopové/seminárne  miestnosti.

 

 


Aktivita 1.2 (PL partner):

Úprave miestností a zariadení vo ville Józef v Krynic-Zdroj vo vnútri zariadenia v rámci rekonštrukčných a konzervačných prác (nábytok do školiacich a seminárnych miestností, audiovizuálna technika, vedecké potreby, vybavenie pre prestávky na kávu, vybavenie dielní za účelom prispôsobenia miestností funkciu centra kultúrneho dedičstva a pamiatkovej starostlivosti na účely organizovania konzervátorských seminárov a teoretických hodín o konzervácii hnuteľných a nehnuteľných pamiatok.

 


Aktivita 1.3  (SK partner):

Vytvorenie multimediálnej miestnosti a workshopových priestorov  pre účely cezhraničného centra kultúrneho dedičstva a konzervácii hnuteľných a nehnuteľných pamiatok v budove Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku, vrátane vytvorenia náučného filmu o historických objektoch pohraničia, spôsobe historických stavebno-technických riešení v umeleckej tvorby a remeslách. Propagácie tradičných postupov konzervátorských a reštaurátorských prác (rekonštrukčné stavebné práce, vybavenie audio-vizuálnou technikou, PC, inventárom, tvorba náučného filmu,  … )

ÚLOHA  2: 

Zachovanie a propagácia hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva prostredníctvom vytvorenia praktického a ukážkového pracoviska v podobe reštaurátorských prác na vybraných kultúrnych, historických pamiatkach v poľsko – slovenskom pohraničí ako súčasť cezhraničného centra kultúrneho dedičstva a konzervácii hnuteľných a nehnuteľných pamiatok.

 


Aktivita 2.1 (PL partner):

Konzervácia a konzervačná úprava konštrukcií na účely zriadenia miesta pamiatkovej praxe (výmena šindľov, oprava krovov, konzervácia fasád a okien) a hnuteľných pamiatok vo vnútri (oltáre, obrazy) historickej kaplnky na Dietlówke z roku 1863 . v Krynici Zdrój na Góre Parkowej.

Vybavenie miesta na vedenie praktických školení a seminárov: (špecializované vybavenie, napr. snímače vlhkosti, snímače priehybu, skúšky zmrašťovania dreva)

HR činnosť spočívajúca v zhromaždení školiaceho personálu a vypracovaní programu školení a seminárov (ľudský kapitál), zhromaždení personálu potrebného na udržanie udržateľnosti projektu a implementáciu úloh s prihliadnutím na sociálnu participáciu

 


Aktivita 2.2 (SK  partner):

Rekonštrukcia kostolnej veže (vnútorné stavebné úpravy) za účelom vytvorenia lapidária/múzea s cieľom priblížiť vybrané historické pamiatky, osobnosti pohraničnej oblasti, formy a spôsoby umeleckej tvorby pre účely stálej aj dočasnej expozície (stavebné práce, vybavenie muzeálnymi artefaktmi, informačnými panelmi, plastikami, osvetlením, príp. audio-vizuálnou technikou, … )

 


Aktivita 2.3 (SK  partner):

Rekonštrukcia umeleckých vitráží národného umelca majstra Ľudovíta Fullu v vrátane rekonštrukcie vonkajších okien za účelom ochrany vitráži proti poveternostným vplyvom, s nasvietením vitráží a kostola (stavebné práce, umelecké a reštaurátorské práce, elektrifikácia, svetelná technika, … )

 


Aktivita 2.4 (SK  partner):

Renovácia organu RIEGER s cieľom vyriešenie otázky funkčného historického organa pre mnoho ďalších generácií a prezentácia príkladného riešenia záchrany historickej audiovizuálnej pamiatky za účelom prinávrátenia pôvodného hudobného zážitku a priblíženia umenia výstavby a vytvorenia takéhoto hudobného nástroja s využitím historických remeselných postupov.

Zároveň bude možné využitie nástroja ku komerčným nahrávkam na zvukové nosiče i pre organové koncerty v rámci plánovaného hudobného festivalu.

 

ÚLOHA  3: 

Vytvorenie uceleného produktu cestovného ruchu z centra  kultúrneho dedičstva a konzervácii hnuteľných a nehnuteľných pamiatok a z výsledkov praktických ukážok na historických kultúrnych pamiatkach v poľsko – slovenskom pohraničí.

Aktivita 3.1 (SK partner):

Vytvorenie „Sprievodcu kultúrnymi atrakciami” a vytvorenie E-aplikácie za účelom lepšej propagácie výstupov projektu v min. 3 jazykových mutáciach (PL, SK, ENG),  vrátane „hovoreného slova” pre potreby slabozrakých alebo nevidiacich. 

Aktivita 3.2 (SK partner):

Organizovanie 1.dňového festivalu v Ružomberku na podporu tradičného umenia a remesiel vrátane prezentácie praktických ukážok reštaurátorských prác a postupov, spojený s hudobným a kultúrnym programom, s cieľom vzájomnej výmeny skúsenstí v rámci pohraničia (stage, honoráre umelcov, stánky, … )

Aktivita 3.3 (PL partner):

Propagačná činnosť – propagácia a marketing projektu s prihliadnutím na cezhraničný charakter a pozitívny vplyv projektu na obyvateľov a turistov pohraničia.

– osadiť na stavenisku príslušné informačné tabule s logom projektu a pamätnými tabuľami,

– informácie pre tlač a sociálne médiá,

– vytvorenie webovej stránky,

– príprava brožúry a albumu na ukončenie renovačných a konzervačných prác,

– informácie na stretnutia s inštitúciami, samosprávami a pod.

– slávnostné koncerty, prednášky, semináre.

Predpokladané časové obdobie realizácie aktivít:

01.06.2024 – 29.05.2026