Pripomienky a odporúčania

Vážení priatelia, ako sme Vás už informovali – v tejto sekcii zverejňujeme Vaše otázky / pripomienky / odporúčania spolu s odpoveďami koordinačného tímu. 

Poradové číslo

Dátum

Meno a priezvisko

Inštitúcia

Pripomienka

Odpoveď

1

2.8.2023

Mgr. Erika Macková

Občan mesta RK

Na svojom webe máte prezentované, že vytvoríte akoby sprievodcu cestovného ruchu. Chcela by som sa opýtať, či budú k dispozícii aj QR kódy s textami pre individuálnych záujemcov.

Áno, pracujeme aj s verziou, že budú k dispozícii aj tabuľky s QR kódom

2.

6.8.2023

Mgr. Rastislav Molda

Liptovské múzeum v Ružomberku

V Ružomberku už funguje a je aktívne múzeum. Nebude založenie lapidária vo veži kostola len ďalším múzeom v meste?

Nakoľko je kostol živou budovou v zmysle, stále aktívnou kultúrnou pamiatkou, chceme aj nevyužité priestranstvá v kostole využiť nielen ako statické múzeum. Otvára sa spolupráca a ďalší muzeálny priestor, ktorý ostáva živý a ukazuje vývoj a vznik sakrálnych priestorov v pohraničí.

3.

8.8.2023

Adriana Weidlichová

Kultúrny dom Andreja Hlinku, marketing

Počítate do spolupráce aj s inými organizáciami, ktoré nie sú priamo zapojené v tomto projekte? Ako si spoluprácu predstavujete s našou organizáciou.

Veľmi sa tešíme tejto otázke. Budeme radi, ak sa napr. Do Festivalu umenia a remesiel zapoja aj iné kultúrne inštitúcie mesta  a tak prispejú k spopolarizovaniu starých remesiel na Liptove.

4.

11.8.2023

Mgr.

Liptovské múzeum v Ružomberku

Ktoré artefakty chcete vystavovať v novovzniknutom lapidáriu?

Okrem osobností, ktoré majú presah na pohraničie a pochádzali priamo z Ružomberka, chceme v lapidáriu zobrazovať aj expozície, kde by sa ukazovali historické artefakty, ktoré sa využívali pre rekonštrukciách a obnovovaní budov v predchádzajúcich storočiach.

5.

19.8.2023

Prof. Rastislav Adamko, PhD.

Katedra hudby na KU v Rk

Ak sa podarí renovácia organu Rieger, bude možná spolupráca aj s katedrou hudby?

Ano, spolupráci sme otvorení. Dokonca uvažujeme na reštaurovanom organe robiť aj hudobný festival, kde by spolupráca s vašou katedrou bola veľkou pomocou.

6.

04.09.2023

Mgr. Iveta Kloptová

Miestna akčná skupina Dolný Liptov

Veľmi sa nám páčia aktivity navrhované v projekte … Budeme radi, ak nadviažame spoluprácu a budeme môcť prispieť k výsledkom projektu. Chcem sa zároveň opýtať, či projekt počíta so zapojením aj laickej verejnosti, napr. formou účasti na seminároch v rámci pripravovaného Centra kultúrneho dedičstva a a ochrany pamiatok, nakoľko by sme radi tieto semináre a celkovo výstupy ponúkli aj našim členom Miestnej akčnej skupiny, ktorá pôsobí na území Dolného Liptova a má pôsobnosť pre cca. 58 000 obyvateľov.

Ďakujeme za otázku. Určite sa počíta s tým, že výmenných podujatí sa bude môcť zúčastniť aj verejnosť. O aktivitách budeme informovať webe projektu ale tiež prostredníctvom iných médií tak, aby sme túto možnosť dostatočne ponúkli.

7.

6.09.2023

Mgr. Veronika Mikulková

Mesto Ružomberok, oddelenie projektov

Chceme sa opýtať, či by bolo možné rozšíriť projekt aj o ďalšie aktivity s tým, že by boli realizované v objekte vo vlastníctve Mesta Ružomberok?

Žiaľ, v tomto zámere o tom neuvažujeme, nakoľko sa chceme sústrediť na objekty vo vlastníctve žiadateľa a partnera. Zároveň je v projekte potrebná spoluúčasť a žiadateľ nemá priestor na ďalšie financovanie bez spoluúčasti mesta Ružomberok.